Skip to content

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

producentmedali.com.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem producentmedali.com.pl prowadzony jest przez JMJG Marcin Mróz, z siedzibą w Śremie, ul. Matejki 11, NIP: 7851670201, e-mail: creativejmj@gmail.com (dalej zwany „Sprzedawcą”).

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym producentmedali.com.pl oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

§2 ZAMÓWIENIA

Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej producentmedali.com.pl.

Klient dokonując zamówienia potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Zamówienia realizowane są na zasadzie indywidualnego uzgodnienia parametrów zamówionych medali, w tym ich rodzaju, rozmiaru, koloru oraz innych specyfikacji.

§3 CENY I PŁATNOŚCI

Ceny medali podane na stronie internetowej są cenami brutto.

Klient może dokonać płatności za zamówienie przelewem na konto Sprzedawcy, którego dane znajdują się na stronie internetowej sklepu.

Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej płatności na konto Sprzedawcy.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

Termin realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.

Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że strony postanowią inaczej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przyczynami niezależnymi od niego.

§5 REKLAMACJE I GWARANCJA

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad fizycznych lub prawnych medali, z zastrzeżeniem postanowień obowiązującego prawa.

Reklamację należy zgłosić na adres e-mailowy: creativejmj@gmail.com w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Regulamin sporządzony dnia 25.11.2023.